Küsi nõu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kuulub Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse ning ameti üheks eesmärgiks on riigi majandus- ja sotsiaalpoliitika elluviimine tarbijakaitse valdkonnas.

Kui Sul tekib tarbijana probleem, pöördu selle lahendamiseks esmalt ise kaupleja poole. Enamik tarbijate pretensioonidest saab just sel moel lahenduse. Kui Sa aga oma murele lahendust ei saa ja Sul tekib kauplejaga vaidlus ning Sa ei tea täpselt oma õigusi ega seda, kuidas edasi tegutseda, küsi nõu tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametilt. Kõige kiirem viis nõu saamiseks on helistamine ameti nõuandetelefonile 620 1707 (E-R 10:00-15:00).

Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus
Tarbijakaitseameti juurde loodud EL tarbija nõustamiskeskus kaitseb Eestis tarbijate õigusi ülepiiriliste ostude korral. Keskuse peamiseks ülesandeks on lahendada piiriüleseid tarbijakaebusi. Keskuse teenused on tarbijatele tasuta ning keskus kuulub üleeuroopalisse võrgustikku European Consumer Centres Network. Sarnased Euroopa tarbijakaitsekeskused ehk ECC-keskused on loodud ka teistes liikmesriikides. Võrgustiku tööd koordineerib Euroopa Komisjon.

Eesti Tarbijakaitse Liit

Eesti Tarbijakaitse Liit juriidiliste isikute – mittetulundusühingute – vabatahtlik demokraatlik ühendus, mille eesmärgiks on aidata kaasa tarbija huvisid edendava ja tarbija õiguste kaitset tagava tarbijapoliitika kujundamisele ning selle rakendamisele Eesti Vabariigis.

Tallinna tarbijakaitse portaal

Tarbijakaitse portaali on koondatud kõigile linnaelanikele vajalik esmane info tarbijaõiguste kohta ning selgitused ja viited riigi ja linna õigusaktidele.

Tarbijakaitse infopunkt asub Tallinnas Vabaduse väljak 7, I korrus (Linnavalitsuse teenindusbüroo)
Tel: 640 4232, e-post: tarbijainfo@tallinnlv.ee


OLULISED SEADUSED

Tarbijakaitseseadus

Võlaõigusseadus

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus

Energiamajanduse korralduse seadus

Toote nõuetele vastavuse seadus


TARBIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Tarbijakaitseseaduse põhjal on Sul tarbijana õigus:

• nõuda ja saada kaupa või teenust, mis vastab nõuetele, on ohutu Sinu elule, tervisele ja varale ning mida ei ole keelatud omada ja kasutada;
• saada pakutavate kaupade ja teenuste kohta vajalikku ja tõest teavet teadliku valiku tegemiseks ning õigeaegset teavet kauba või teenusega seotud riskide kohta;
• saada tarbijaõigus- ja tarbimisalast teavet;
• saada nõu ja abi, kui Sinu õigusi on rikutud;
• nõuda endale tekitatud varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist;
• taotleda oma huvide arvestamist ning olla oma ühingute ja liitude kaudu esindatud tarbijapoliitikat kujundavate otsuste tegemisel.

Nende õiguste tagamiseks on vastu võetud mitmeid õigusakte. Näiteks peab kõigil kaupadel olema eestikeelne märgistus ja tehniliselt keerukatel kaupadel eestikeelne kasutusjuhend.

Kui oled kasutanud kaupa või teenust mittesihipäraselt, kuna kaupleja või teenusepakkuja pole Sulle andnud kauba või teenuse kohta tõest või üldse mingisugust teavet, peab müüja Sulle tekkinud kahju hüvitama. Kui kaubal ilmneb vaatamata selle õigele kasutamisele ja hooldusele puudus või ostetud teenusega on probleeme, siis pöördu lahenduse leidmiseks viivitamatult kaupleja või teenusepakkuja poole.

Et probleeme oleks lihtsam lahendada, hoia alles kauba või teenuse ostudokumendid (ostutšekk, leping jne), mis tõendavad, et oled ostu teinud just sellest poest või teenindusettevõttest.

Ära unusta, et lisaks õigustele on Sul tarbijana ka kohustused.

• Tutvu enne toote kasutama hakkamist sellega. Loe alati korralikult läbi kauba kasutusjuhend ja pane tähele hooldustingmärke, et saaksid kaupa sihipäraselt kasutada ega rikuks seda oskamatusest.
• Kui oled ise hooletu ega järgi juhiseid ja toode seetõttu rikneb või puruneb, siis ei vastuta müüja ja tootja juhtunu eest ning Sul ei ole õigust näiteks defektide tasuta kõrvaldamisele.