Nearly Zero Energy Challenge

Projekt “Power House Nearly Zero Energy Challenge”

Aprill 2012- aprill 2015 Projekti veebikeskkond: www.powerhouseurope.eu; projekti tulemused IEE veebilehel

POWER HOUSE Nearly Zero Energy Challenge oli rahvusvaheline koostööprojekt energiatõhususe suurendamiseks, mis kattis oma tegevusraadiuselt suurt osa Euroopa Liidust. Projektis osalesid eluasemevaldkonna organisatsioonid 10 Euroopa Liidu riigist: Belgiast, Itaaliast, Hispaaniast, Bulgaariast, Austriast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Rootsist, Suurbritanniast ja Eestist. Projekti juhib Euroopa elamumajandusvaldkonna koostööorganisatsioon Housing Europe. Eestit esindas projektis Eesti Korteriühistute Liit.
Projekti eesmärgiks oli aidata üle-euroopalise infovahetusega kaasa hoonete energiatõhususe direktiivi eesmärkide saavutamisele aastaks 2020. Selleks tõsteti elanike teadlikkust selle kohta, kuidas muuta oma kodumaja renoveerimise abil energiatõhusaks ning millised saavad tulevikus olema liginullenergiamajad.

Nagu projekti nimigi ütleb, sai koostöövõrgustikku kuuluvate organisatsioonide jaoks kõige olulisemaks väljakutseks liginullenergiahoonete temaatika tutvustamine erinevates liikmesriikides. Hoonete energiatõhususe miinimumnõuete kehtestamine ja liginullenergia majade kulutõhususe väljaselgitamine on olnud viimastel aastatel Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks üheks põletavamaks teemaks, et saavutada Euroopa Liidu poolt seatud energiatõhususe eesmärgid aastateks 2015, 2018 ja 2020. Tulenevalt EL direktiivist peavad kõik alates 2021. aastast ehitatavad hooned vastama liginullenergiahoonete nõuetele. Eestis muutuvad käesolevast määrusest tulenevalt nõuded kohustuslikuks avaliku sektori hoonetes alates 2019. aastast ning kõigile ülejäänud uutele hoonetele alates 2021. aastast.

Projekti sihtgrupiks olid eelkõige tavakodanikud, eluasemete omanikud ning neid ühendavad ühistud, kooperatiivid või muud ühendused sõltuvalt igas Euroopa Liidu liikmesriigis olevatest omandivormidest. Erinevate infokanalite kaudu selgitati elanikele üle Euroopa muuhulgas Hoonete energiatõhususe direktiivi sisu ja eesmärke ning tehti on-line tarkvara abil avalikult kättesaadavaks praktilised näited elumajade renoveerimise ja uute energiatõhusate hoonete ehitamise kohta erinevates riikides. Projekti raames sooviti näidata seda, millises olukorras on tänane Euroopa elamufond ning millist suurimat energiasäästu võib saavutada renoveerimise abil kortermajades, mida liginullenergiahoone nõuetele vastavaks viia ei oleks mõistlik ja kuluoptimaalne.

Kogutud info edastati Euroopa Liidu poliitikakujundajatele, et seda võetaks edaspidi arvesse energiatõhusust puudutavate õigusaktide ning finantslahenduste koostamisel. Seega mõjutas Power House nearly Zero Energy Challenge projekt väga laia sihtgruppi alates Euroopa Liidu liikmesriikides elavast korteriomanikest kuni Euroopa Liidu institutsioonideni välja.
Projekti tegevused toimusid neljas töörühmas:
– Sooja ja vahemerelise kliima töörühm
– Külma ja kontinentaalse kliima töörühm
– Ühistute ja kooperatiivide töörühm
– Finantseerimise vahendite ja strateegiate töörühm

 

EKÜL tegevus ühistute ja kooperatiivide töörühmas

Eesti Korteriühistute Liit tervitas otsust luua eraldi töörühm tegelemaks energiatõhususe teemal nende kortermajade küsimustega, kus tegutsevad ühistud või kooperatiivid, kuna tegemist on Euroopa mõistes väga spetsiifilise valdkonnaga, mida tuleks senisest enam tutvustada ka Euroopa Liidu õigusaktide ettevalmistajatele.

Töörühma põhiliikmeteks said Eesti, Bulgaaria, kus mõlemas tegutsevad korteriühistud, ning Itaalia, mis on elamukooperatiivide maa. Kuigi nende kolme riigi vahel on kortermajades energiasäästu saavutamisel mitmeid erinevusi, on üks asi siiski sama – kõik need riigid ja seal tegutsevad elamuorganisatsioonid peavad tegelema sarnaste juriidiliste ja finantsküsimustega, et toetada korteriomanike otsuseid kortermajade renoveerimiseks või uute kortermajade ehitamiseks (viimane kehtib eelkõige Itaalia puhul), kuna valdav osa elamufondist on nendes riikides erastatud.


Kolme projektiaasta jooksul kogus ja analüüsis töörühm andmeid 15 erineva näidisobjekti kohta Eestis, Itaalias ja Bulgaarias. Näidisobjektide hulka kuulusid nii renoveeritud kui ka uued kortermajad. Lisaks intervjueeriti ühistute juhte, juhatuste liikmeid, valdkonna eksperte ning kortermajade elanikke/korteriomanikke. Toimus kolm rahvusvahelist seminari, millest üks 2014. aasta suvel Tallinnas. Projekti lõpetas 2015. aasta märtsis toimunud VIII Balti Elamumajanduse Konverents.

 

 

 

 

Projekti tulemused

Ühistute ja kooperatiivide töörühma tegevuse tulemusel valmis 5 lühiteatmikku energiatõhususe saavutamise kohta Eesti, Itaalia ja Bulgaaria kortermajades. Teatmikest leiab info kolmes riigis analüüsitud näidisobjektide koha, nii neis kasutatud tehniliste lahenduste, finantslahenduste kui ka õiguslike probleemidega seoses. Lisaks kajastatakse elamuvaldkonna ja energiatõhususe ekspertide arvamusi Eestis, Itaalias ja Bulgaarias ning antakse ülevaade elamufondi hetkeseisust nendes riikides.

Loe edasi siit.

 

 

 

Projekti raames analüüsitud renoveeritud kortermajade tulemusi tutvustavad kaks veebikeskkonda

Näidisobjektide kirjeldused leiab projekti veebilehel www.powerhouseeurope.euasuvast andmebaasist. Andmebaas annab ülevaate näidisobjektil, näiteks renoveeritud kortermajas tehtud töödest, nende maksumusest ja tulemustest energiasäästu saavutamisel. Andmebaasist võib leida objekte üle Euroopa ning otsingut on võimalik teostada nii riikide kaupa kui ka erinevate valikukategooriate alusel.
Ülevaate energiatarbimise muutusest renoveeritud kortermajades leiab projekti raames koostatud Hive rakendusest aadressil panel.hiveproject.eu. Eesti on seal esindatud viie kortermajaga, mis on renoveeritud viimase viie aasta jooksul. Veebirakendus pakub huvilistele võimaluse pääseda ligi tegelikele tarbimisandmetele enne ja pärast renoveerimist neis kortermajades ning jälgida, kuidas kortermaja tervikrenoveerimine mõjutas tegelikkus energiatarbimist.

 

 

 

 

 

Projekti artiklid ajakirjas “Elamu”

Anu Sarnet: Power House Europe projekt on lõppenud, koostöö jätkub
Lõppenud Power House Europe projekti meeskonnal valminud ka uus projektiidee Power House Nearly Zero Challenge!, mille raames soovitakse üleeuroopaliselt tutvustada ligi-nullenergiatarbega maja ideed, vastavaid nõudeid ja rakendamise võimalusi erinevates Euroopa riikides.
Edasi loe siit.

Anu Sarnet: Solar Decathlon – päikeseenergia kümnevõistlus, mis ehitab fantaasiamaailmast pärit energiatõhusad majad üles käegakatsutavaks reaalsuseks
Käesoleva aasta septembris toimus Hispaanias Madridis juba teine Solar Decathlon Europe, mis tõi kokku võistkonnad Saksamaalt, Taanist, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Ungarist, Itaaliast, Portugalist, Rumeeniast, Hiinast, Jaapanist, Brasiiliast ja Egiptusest. Võistlusmajad ehitati üles Madridi piirkonda, millel nimeks Villa Solar.

Nimetus kümnevõistlus tuleneb sellest, et kõiki võistlusobjekte hinnatakse žürii poolt parima lahenduse väljaselgitamiseks 10 erineval „võistlusalal“. Võitjaks kuulutatakse kõigi alade kokkuvõttes enim punkte saanud maja ehitanud meeskond. Päikeseenergia kümnevõistluse aladest enamik on valdkonnad, mis ei ole olulised vaid antud võistluses, vaid tähtsad igasuguse elumaja energiatõhususe hindamisel.
Edasi loe siit.

Anu Sarnet: Projektil “Power House Nearly Zero Challenge” täitus aasta
Mullu mais alustasid eluasemevaldkonna organisatsioonid kümnest Euroopa riigist rahvusvahelist koostööprojekti energiatõhususe suurendamiseks. Erinevate teavitustegevuste abil tõstetakse elanike teadlikkust selle kohta, kuidas muuta oma kodumaja renoveerimise abil energiatõhusaks ning millised saavad tulevikus olema liginullenergiamajad. Eesti esindajaks on koostöövõrgustikus Eesti Korteriühistute Liit ning projekti sihtrühmaks korteriühistud üle Eesti.
Edasi loe siit.

Andres Jaadla: Saksamaal tutvustati liginullenergia kasutamise kogemusi
Mullu detsembris tutvustati Saksamaal Wiesbadenis kogu Euroopas huvipakkuvat kogemust, kus uurimise eesmärgil ehitati kõrvuti kaks täpselt ühesugust hoonet, millest ühe puhul rakendati Saksamaal levinud madalenergia standardit ja teise puhul Saksamaal kehtivat passiivmaja standardit. Uued hooned rajati 1950. aastate elamupiirkonda, kus vanad majad lammutati. Sakslaste lahendus võtab arvesse väga erinevaid tegureid, arvestades lisaks energiasäästule ka kinnistu ja ehitamisega seotud kapitalikulusid ning ehituse enda võimalikku hinnaerinevust kahe erineva energiakasutuse taseme puhul.
Edasi loe siit.

Euroopa ja Eesti eksperdid arutlesid Tallinnas energiatõhusate renoveerimisvõimaluste üle
Eesti Korteriühistute Liidu eestvõttel toimus suvel Tallinnas rahvusvaheline seminar „Õiguslik ja organisatoorne raamistik renoveerimisprotsessi läbiviimisel kortermajades”. Seminarist võtsid osa Euroopa Komisjoni, Itaalia, Saksamaa, Läti, Rootsi ja mõistagi Eesti eksperdid.
Edasi loe siit.

Anu Sarnet: Projekti tulemused – Power House nearly Zero Energy Challenge!
Oluliste muutuste elluviimine kujutab endast väljakutset mistahes valdkonnas, kuid energia tarbimise muutmine kodudes üle Euroopa on kindlasti üks keerulisemaid. Sellele väljakutsele (inglise keeles challenge) keskendus 2012. aastal alanud projekt Power House nearly Zero Energy Challenge, mis jõudis tegevustega lõpule käesoleva aasta kevadel.

Euroopa elamuorganisatsioonide ühenduse Housing Europe poolt juhitud projekt pani aluse üle-euroopalisele koostöövõrgustikule, mis pakkus viimase kolme aasta jooksul elamuvaldkonnas tegutsevatele praktikutele hulgaliselt võimalusi tutvuda erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide kogemustega energiatõhususe tõstmisel elumajades. Eestis oli kõigil huvilistel võimalus projektist osa saada Eesti Korteriühistute Liidu vahendusel.
Edasi loe siit.

Rahvusvaheline seminar “Õiguslik ja organisatoorne raamistik renoveerimisprotsessi läbiviimisel kortermajades”, Tallinn 12.06.14

Eesti Korteriühistute Liidu eestvõttel toimus 2014. aasta juunikuus Tallinnas rahvusvaheline seminar “Õiguslik ja organisatoorne raamistik renoveerimisprotsessi läbiviimisel kortermajades”. Seminarist võtsid osa Euroopa Komisjoni, Itaalia, Saksamaa, Läti, Rootsi ja Eesti eksperdid.

Omnike huvide lahknevusest tulenevad huvid võttis vaatluse alla Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse esindaja dr Marina Economidou (kõrval pildil). Tema sõnul on Euroopas probleemiks omanike vähene initsiatiiv omandi energiasäästlikkuse tõstmisel, samuti ei ole energiatõhususest huvitatud energiafirmad

Konverentsi ettekannetega saab tutvuda allpool.

KAVA

11.00 Tervitussõnad
Eha Võrk, Tallinna abilinnapea

11.15 Korterelamute rekonstrueerimistoetuse senised tulemused ning toetuse põhitingimused
perioodil 2014-2020

Triin Reinsalu, SA KredEx eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi kohusetäitja

11.45 Energiaauditist ja kortermaja terviklikust uuendamisest koos protsessi juhtimisega
Aare Vabamägi, energiaaudiitor 6

12.30 Uue ehitusseaduse mõjust korteriühistutele
Ago Pelisaar, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik

13.00 Lõuna

14.00 Sissejuhatus, päeva teise poole ja esinejate tutvustus
Marit Otsing, Eesti Korteriühistute Liidu nõukogu esimees

14.15 Tervitussõnad
Madis Laaniste, Majandus – ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna strateegilise planeerimise juht

14.30 Omanike huvide lahknevusest tulenevad küsimused kortermajades
Dr Marina Economidou, Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse vastutav ametnik, energiatõhususe ekspert

15.00 Lepingulised ja omanike otsustusprotsessi aspektid renoveerimisprojektis: Factor 20 kogemus
Matteo Zanchi, Milaano Polütehnikumi energiaosakonna teadur (Itaalia)

15.30 Energiatõhususmeetmete rakendamine elamukooperatiivides
Emilia Fång ja Sofia Berg Horner, Riksbyggeni õiguseksperdid (Rootsi)

16:00 Kohvipaus

16:30 Eesti ühistute kogemusest ja õiguslikust raamistikust kortermajade renoveerimisel
Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees

17.00 Läti ühistute kogemusest ja õiguslikust raamistikust kortermajade renoveerimisel
Sergej Sidorko, Läti Korteriühistute Assotsiatsiooni juhatuse liige

17:30 Saksamaa ühistute kogemusest ja õiguslikust raamistikust kortermajade renoveerimisel
Fabian Viehrig, GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. ekspert (Saksamaa)

18.00 Päeva kokkuvõtted

13.juunil toimus õppevisiit “Renoveeritud kortermajade näited Eestis” Tallinnas ja Rakveres.

 

Projekti uudised

_DSC0028

EKÜL välissuhete ja projektide juht Anu Sarnet tutvustamas nZEC projekti tulemusi konverentsil Riias, 21.05.2016

Ühistud: liiga kõrged eluaseme majanduskulud on probleemiks kogu Euroopas

VIII Balti elamumajanduse konverents

Ühistujuhid õppisid energiasäästu

Korteriühistud: toetus majade renoveerimiseks on hädavajalik

Korteriühistud: kakssada miljonit eurot on renoveerimistoetustena tarvis, et majad korda teha

Korteriühistud kogunevad täna Tallinnasse Balti elamumajanduse konverentsile

Balti elamumajanduse konverentsil Tallinnas arutatakse Euroopa eluasemepoliitikat: taskukohane eluase kõigile

Eesti Korteriühistute Liit: hoonete energiatõhusus peab muutuma prioriteediks

Eesti Korteriühistute Liit asub europrojektis tutvustama hoonete energiatõhusust

Kontakt

Projektipartnerid kohtumisel Madriidis septembris 2012

Anu Sarnet
Power House Nearly Zero Challenge
Eesti koordinaator
627 5742
Anu.Sarnet@ekyl.ee