BEEN

BEEN

Projekt „Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock” (BEEN)

Projekt „Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock” ehk “Läänemeremaade Elamufondi Energiasäästu Võrgustik”
1. juuli 2005 – 31. detsember 2007

Üldinfo:
BEEN projekt sai alguse 2005. aasta 1.juulil, eesmärgiga arendada strateegiad ja instrumente, mis edendavad ja toetavad korterelamupiirkondade energiasäästlikuks rekonstrueerimist Läänemere piirkonnas.
Projekt on osaliselt finantseeritud Euroopa Liidu BSR Interreg III B programmi poolt.
Projektil on oma koduleht http://www.been-online.net,
mis on peamine töövahend jagamaks projekti tulemusi kõigi osalevate partnerite vahel. Kodulehe vahendusel teavitatakse projekti käigust kõiki väliseid eksperte ja teisi huvitatud osapooli, nagu näiteks korteriühistud, kortermaja elanikke aga ka avalikkust, kuni projekti lõpuni 2007. aasta detsembris.

BEEN projekt arendab vajalikke strateegiad ja instrumente – tehnilisi, õiguslikke, institutsionaalseid ja finantsilisi – mis aitavad edendada hoonete energiasäästlikuks rekonstrueerimist Läänemere regioonis, keskendudes mitmekorruselistele kortermajadele, mis on ehitatud ajavahemikul 1950 kuni 1990.
· Projekti geograafiline mõõde katab viite Läänemere regiooni riiki (Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Saksamaa), tuues kokku 26 partnerit, kes esindavad rahvuslikul tasemel olulisi eluasemefondi energiasäästlikuks rekonstrueerimiseks vajalikke teemasid.

Eesti projektipartnerid:
Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna Linnavalitsus
Eesti Korteriühistute Liit
Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit
Tööpaketid:
BEEN-projekti töö on jagatud viide tööpaketti (WP):
WP1 “ELi ja liikmesriikide sihtmärkide saavutamine hoonete ja ehitiste energiasäästlikkuse osas”

Selles tööpaketis koostatakse ülevaade energiasäästu võimalustest Läänemere regiooni elumajades. Lisaks töötatakse välja ülevaade liikmesriikide poliitikasuundadest ja tugivahenditest ELi sihtmärkide saavutamisel.

WP2 “Energiasäästliku renoveerimise (ETR) edukas planeerimine ja teostus”

Selgitatakse välja puudujäägid praeguses energiasäästliku renoveerimise tegevuses ja töötatakse välja soovitused nende ületamiseks. Töötatakse välja tehnilise hindamise kataloog, mis sisaldab teavet ehitustööde kohta, nende omavaheliste seoste ja teostusprioriteetide kohta, arvestades elanike maksevõimet.

WP3 “Tõhus õiguslik ja institutsionaalne raamistik”

Töötatakse välja strateegiad probleemide lahendamiseks, mis kerkivad esile renoveerimismeetmete rakendamisel hoonetes, kus korterid on erastatud üürnikele (s.o mitmete üksikomanike ühisvara). Lisaks töötatakse välja institutsionaalset raamistikku puudutavad soovitused, nt eluasemefondi juhtimiseks ja haldamiseks.

WP4 “Elumajade energiasäästliku renoveerimise taskukohane rahastamine”

Uuritakse tüüpilisi eluasemekulusid Läänemere regiooni riikides. Vahetatakse ja laiendatakse kogemusi liikmesriikide rahastamisprogrammide ja energiasäästlikku renoveerimist edendavate instrumentide osas. Selle põhjal töötatakse välja soovitused rahastamissüsteemide ja -mehhanismi parandamiseks.

WP5 “Energiasäästliku renoveerimise parima tava projektid”

Eelnevate tööpakettide tulemusel viiakse Eestis ellu innovaatiline näidisprojekt.
Selleks korraldas SA KredEx eelmisel kevadel konkursi, mille käigus valiti välja korterelamu Paldiski mnt 171 Tallinnas, kus tööd praegu käivad. Maja renoveerimisest valmib õppefilm.

Loe projekti kohta lisaks http://www.been-online.net.