Omaniku kohustused

09.06.2020

Omanik peab tagama ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktide nõuetele.  Kui omanik ehitab või koostab ehitusprojekti ise või teeb muid ehitusseadustikuga reguleeritud töid, peab ta järgima asjatundlikkuse põhimõtet ja tagama töö nõuetele vastavuse, teatud juhtudel ka ehitamist dokumenteerima.

Omanik tagab ehitise ehitamise üle asjatundliku järelevalve ehk omanikujärelevalve. Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teha kvalifikatsiooninõuetele vastav isik. Majandustegevuse raames ei või omanikujärelevalve tegija olla sama ehitise ehitaja ega olla seotud nendega, kelle tegevuse üle ta järelevalvet teeb.

Loe lähemalt: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet