Laienesid võimalused Eesti tarbijate huvide kaitsmiseks e-ostlemisel

18.01.2020

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Sel nädalal jõustus Euroopa Liidu tarbijakaitsealase koostöö määrus, mis võimaldab avastada ja lõpetada piiriüleseid rikkumisi kiiremini ning tugevdab tarbijate huvide kaitset e-kaubanduses. Määrusega muudeti tarbijakaitseseadust ning täiendati Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) õigusi järelevalvetoimingute tegemisel. Määruse järgi on TTJA-l sarnaselt teiste EL tarbijakaitseasutustega nüüdsest õigus nõuda füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt ning ametkondadelt, sealhulgas krediidiasutustelt, makseasutustelt, infoühiskonna teenuse osutajatelt, teavet, mis on vajalik korrarikkumise väljaselgitamiseks ja lõpetamiseks.

LOE EDASI Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel.