Kas ühistu juhatus võib ise otsustada, millisel viisil saab korteriomanik tutvuda ühistu dokumentidega?

08.04.2020

Olen uus korteriomanik ja soovin end ühistu tegevusega kurssi viia. Tahan üle vaadata kõik viimase viie aasta jooksul sõlmitud lepingud. Palusin dokumente elektroonilises vormis, kuid juhatuse esimees teatas, et seda nad ei tee, sest dokumentatsioonimaht on väga suur ja juhatusel ei ole ka sellist ajaressurssi, et tundide viisi dokumente skaneerida. Juhatuse esimees pakkus välja võimaluse tutvuda dokumentidega juhatuse tööruumis. Kas juhatus võib ise otsustada, millisel viisil teave tagatakse?

Vastab Eesti Korteriühistute Liidu jurist Margus Saulep: 

Kohtuasjas nr 2-16-3492 toonitas Riigikohus, et avaldaja ei saa nõuda dokumentide koopiaid ega seda, et kohus kohustaks juhatust saatma dokumente avaldajale e-postiga. Kohus lisas, et ühing võib seda teha, kui ta leiab, et see on tema jaoks vähem koormav kui võimaldada tutvuda dokumentidega osaühingu ruumides, aga kohus ei saa vähemalt üldjuhul ühingut selleks kohustada.

Eeltoodust tulenevalt on igal üksikjuhtumil juhatuse enda pädevuses otsustada, millisel viisil teave tagatakse. Kuna seadus ei kohusta lepinguid e-kirjaga saatma ja konkreetsel juhul kaasneks lepingute edastamisega oluline ajaressurss, on juhatuse esimehe ettepanek igati aktsepteeritav.

Juhatusel puudub valikuvabadus juhul, kui dokumendi edastamise kohustus tuleneb seadusest. Näiteks kui korteriomanik on teatanud korteriühistule oma elektronposti aadressi, tuleb üldkoosoleku teade, põhikirja projekt, majanduskava eelnõu ja majandusaasta aruanne saata elektrooniliselt.

Nõuanne ilmus ajakirjas Elamu 4/2019.