Elektriohutus

20.10.2019

EKÜL tarbijanõuanne

Elektrijuhtme isolatsiooni kahjustus, vananenud elektrisüsteem või valesti/halvasti tehtud ühendused põhjustavad halvemal juhul elektrilöögi või tulekahju. Samasugused tagajärjed võivad olla ka katkiste pistikute ning lahtiste või katkiste pistikupesade ja lülitite kasutamise korral. Kõik rikked ning puudused tuleb kõrvaldada koheselt.

Korterelamu elektripaigaldise nõuetekohasuse ja ohutuse tagamiseks on vajalik:
• dokumentatsiooni olemasolu;
• elektripaigaldise korrapärane hooldamine (käit);
• perioodiliselt elektripaigaldise seisukorra hindamiseks auditi teostamine.

Elektritöid sh projekteerimist tohib teha ainult eripädevusega isik, kellel on vastav pädevus- või kutsetunnistus ja registreering majandustegevuse registris http://mtr.mkm.ee/
• Elektripaigaldises tööde teostamiseks tuleb teha elektriprojekt. Lihtsamate tööde puhul piisab teostusjooniste olemasolust.
• Elektritööde järgselt peab töid teostanud isik kinnitama kirjalikult mõõtmis- ja katsetustulemuste, visuaalkontrolli ja dokumentatsiooni alusel elektripaigaldise nõue- tele vastavust ja kasutamise ohutust (elektripaigaldise ehitaja nõuetekohasuse deklaratsioon koos visuaalkontrolliprotokolliga).
• Elektritööde järgselt enne elektripaigaldise kasutuselevõttu tuleb teostada kasutu- selevõtule eelnev audit.
• Kasutuses olevas nõuetekohase paigaldise osas, mille toiteliini ees olev kaitseaparatuur on kuni 35 amprit, piisab, kui töid teostanud isik esitab elektripaigaldise ehitaja nõuetekohasuse deklaratsiooni koos visuaalkontrolliprotokolliga.

 

Allikas: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet