Ehituskonstruktsioonide ohutus

04.08.2019

Ehitis peab kogu oma olemasolu vältel olema ohutu. Kasutusea vältel peab see vastama kasutamise nõuetele ja olema visuaalselt korras.

Ohutuse ja korrasoleku tagamiseks:

  • hoolda regulaarselt nii tehnosüsteeme kui ka konstruktsioone, st vii läbi visuaalne ülevaatust ning vajadusel teosta remont- ja parandustööd;
  • ehitise kandvate konstruktsioonide remont- ja rekonstrueerimistööde jaoks taotle ehitusluba, st telli ka ehitusprojekt;
  • tehnosüsteemide (kütte-, ventilatsiooni/jahutuse, vee- ja kanalisatsioonisüsteem) ümberehitamiseks taotle samuti ehitusluba ja telli projekt. Samaväärsega asendamisel piisab kohaliku omavalitsuse teavitamisest;
  • ehitusloaga töid peavad juhtima pädevad isikud ning tööde tegija peab olema registreeritud majandustegevuse registris. Ehitusvaldkonna pädeval isikul peab olema kutsetunnistus;
  • teavita ebaseaduslikust ümberehitustööst kohalikku omavalitsust ning ohtlikust kasutuses olevast ehitisest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit.

Kaasa alati pädev spetsialist, et olla kindel ümberehituse ohutuses!
Ümberehitustöödeks telli ehitusprojekt ja taotle ehitusluba!

Allikas: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet