EKÜL nõukogu esimehe ja juhatuse pöördumine

05.02.2024

 

 

Head Eesti Korteriühistute Liidu liikmed, head korteriühistud !

Hiljuti meedias avaldatud artiklites ja „Pealtnägija“ saates käsitletud kahtlustused  teatud piirkondades läbi viidud renoveerimistööde korralduse läbipaistmatuse  osas on kahjustanud oluliselt korteriühistute mainet. Riikliku rekonstrueerimistoetust kasutanud ja selle toel oma kodumaja korda teinud korteriühistu on heauskne tellija, usaldades tehniliste konsultantide pädevusi ning on äärmiselt ebaõiglane lükata vastutus nende töö kvaliteedi ja seaduslikkuse eest korteriühistule. Oleme seisukohal, et töö kvaliteedi ja selle seaduslikkuse eest peab vastutama töö sooritaja.

Tehnilise konsultandi ja omanikujärelevalve palkamine on olnud riikliku rekonstrueerimistoetuse saamise eeltingimus ning tehniliste konsultantide nimekiri leitav SA KredEx kodulehelt. Korteriühistud on tegutsenud heas usus, lähtudes arusaamast, et mainitud spetsialistidel on olemas hoone tervikrenoveerimiseks vajalikud oskused ja pädevused. Kõnealuses kaasuses õhku visatud võimalus nõuda  rekonstrueerimistoetus tagasi korteriühistutelt, kes kasutasid renoveerimise juures eksperte, on erakordselt ebaõiglane – see tähendab, et vastutavaks tehakse kannatanu. Korteriühistult ei saa eeldada, et ta asuks täiendavalt kontrollima ekspertide tööd.  Arvestades kortermajade äärmiselt keerukaks muutunud tervikrenoveerimist, ei saa nõuda korteriühistu juhatuse liikmetelt, tavalistelt inimestelt, erialaspetsialistidega võrreldavat pädevust.

Meid teeb väga murelikuks oht, et majades, kes kaaluvad tervikrenoveerimist, võivad juhatuse liikmed jääda meediaskandaali tulemusel  renoveerimisvastaste rünnaku alla ning renoveerimisest loobutakse hoopis. See on väga kurb stsenaarium ennekõike  korteriühistu liikmete jaoks, sest suur osa Eesti elamufondist on paraku jõudmas oma elukaare lõppu ega pea ilma renoveerimata ajahambale vastu.

Kõik head ühistujuhid, kes te aastate jooksul olete olnud aktiivsed ja oma kodumajad korrastanud, olete  erakordselt tublid, eeskujuks mitte ainult Euroopas vaid ka ühistuliikumisele kogu maailmas! Korteriühistute tegevus majade kordategemisel Eestis on olnud imetlusväärne ja panus hindamatu – seda nii linnas kui maal, väikestes ja suurtes asulates.

Oleme seisukohal, et korterelamute rekonstrueerimisel Eestis tuleb riigil jätkata maju renoveerida soovivate korteriühistute rahalist toetamist senisest stabiilsemalt ning kindlasti veel suuremas mahus. Tähtis on, et toetussummad kasvaksid, toetused oleks stabiilsed ja kõigile kättesaadavad ja kodude rekonstrueerimise toetamine jätkuks samas mahus ka siis, kui 2027. aastal euroliidu toetusrahastus lõpeb.

Oluline oleks, et renoveerimisel väheneks bürokraatia ning tööde teostaja valikul mängiks rolli ka muud tegurid kui kõige madalam hind. Rekonstrueerimismahtude suurenemine võiks luua uusi töökohti ja elavdada majandust. Paljude majade kogemus on näidanud, et vähenenud energiakulud ning kinnisvara väärtuse tõus piirkonnas, kus majad on renoveeritud, kompenseerib rekonstrueerimisele kuluva raha. Soe, valge,  mugav, hea sisekliimaga  ja kaasaegne kodu on inimõigus.

Jõudu ja vastupidavust!

Raimo Jõgeva, Eesti Korteriühistute Liidu nõukogu esimees

Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees

Urmas Mardi, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige

Dagmar Mattiisen, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige