Käsiraamat “Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades 2022. aastal”

05.02.2023

Ilmunud on Eesti Korteriühistute Liidu koostatud elektroonilise käsiraamatu “Riigikohtu lahendid korteriühistute asjades” XI osa. Kogumiku eesmärgiks on juhtida ühistujuhtide ja ühistu liikmete tähelepanu õigusvaidlustele, milles Riigikohus on lahendi teinud, aitamaks sel moel vältida tarbetuid ja pikki kohtuvaidlusi tulevikus. Käsiraamat on järg viimasel kümnel aastal valminud samateemalistele trükistele. 2012. aastal valmis I osa, milles olid kajastatud Riigikohtu lahendid aastast 1999 kuni 2012.

Käsiraamat on leitav siit: RIIGIKOHTU LAHENDID KORTERIÜHISTUTE ASJADES 2022. AASTAL
Nõuanded lugejale: Käsiraamatu mugavaks lugemiseks saab dokumendi akna all paremas nurgas teha valiku “Fullscreen”. Raamatus esitatud seaduste loetelu ja lahendite numbrid toimivad linkidena, mis viivad lugeja veebis otse vastava seaduse või Riigikohtu lahendini.

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse jõustumisest on tänaseks möödunud viis aastat. See on väga paljuski olnud kohanemise aeg ning võimalus seaduse erinevaid külgi praktikas rakendada. Kohtuveskid jahvatavad teatavasti põhjalikult ja pikkamööda, samas on hea tõdeda, et möödunud aastal tehti kümme korteriühistute ja korteriomandite valdkonda puudutavat lahendit. Käsiraamat on koostatud 2022. aastal Riigikohtu kodulehel avaldatud kohtulahendite baasil. Kogumikust leiate Riigikohtu otsused ja määrused tsiviilasjades, milles tehtud kohtulahenditel on põhimõtteline tähendus õiguskindluse tagamiseks ja ühtse kohtupraktika kujundamiseks või õiguse edasiarendamiseks.

Käsiraamatus on kaheksa alateemat: korteriomanike otsuste vastuvõtmine, kindlustuse kahju hüvitamise nõue seoses kahjujuhtumiga, erikasutusõiguse määramine, korterelamu laiendamise käigus loodud uute korteriomandite müügi maksustamine, ühistu ja kolmandate isikute vahelised lepingud, korteriühistu kaebus kohtutäituri tasu otsuse peale, korteriühistu avaldus võlgnevuse ja viiviste nõudes ning üldkoosolekut kokku kutsumata otsuse kehtetuks tunnistamise nõue (kirjalik koosolek).

Käsiraamatust leiab vastused alljärgnevatele märksõnadele:

  • Korteriomanike otsuste vastuvõtmine. Häälte arvu tõlgendamine ja otsuste vastuvõtmise protseduurireeglid. Põhikirja muutmine üldkoosolekut kokku kutsumata. Otsuste vastuvõtmisel mitteosalenud korteriomanike hääli ei arvestata. Kvooruminõude järgimine ja hääletusprotokolli vormistamine. Võimalused häälte arvu määramiseks. Otsuste vaidlustamise alused.

Millal ei ole tegemist korteriomanike üldkoosoleku otsusega. KrtS § 38 ja § 39 tingimusi eiravad otsused on tühised. Erikasutusõiguse Määramine korteriomanike otsusega.

Küttesüsteemi projekti heakskiitmine. Otsuste vaidlustamine esindusõiguse piiride ületamisel. Millal tuleb KrtS § 38 või § 39 kohaldamist hinnata? Esindamine üldkoosolekul (ühine esindusõigus). Tagajärg, kui koosolekul osaleb vaid üks korteriomandi ühistest omanikest.

  • Kindlustuse kahju hüvitamise nõue seoses kahjujuhtumiga. Korteriomanike kaasomandi osast tekkinud radiaatori veekahju. Kahju hüvitamist võib nõuda korteriühistu kaudu. Korteriomanik peab eriomandi eset korras hoidma. Peab arvestama hea usu põhimõtet ja üksteise õigustatud huve.
  • Erikasutusõiguse määramine. Erikasutusõiguse kokkulepe ja määramise tingimused. Kohtu tegevus erikasutusõiguse määramisel. Korteriomanike vastuväited erikasutusõigusele. Alternatiivid taotletud erikasutusõigusele. Erikasutusõiguse määramine korteriomaniku õigusjärglase kasuks.
  • Korterelamu laiendamise käigus loodud uute korteriomandite müügi maksustamine. Ehitise laiendamisel tekkinud korteriomandite müügiga seotud käibemaksu vaidlus. Korterelamu laiendamise käigus loodud uute korteriomandite müüki ei maksustata käibemaksuga.
  • Ühistu ja kolmandate isikute vahelised lepingud. Töövõtulepingu muutmine seoses parkla rajamisega.
  • Korteriühistu kaebus kohtutäituri tasu otsuse peale. Täitedokumendi tühistamise tõttu kohtutäiturile makstava tasu vaidlus.
  • Korteriühistu avaldus võlgnevuse ja viiviste nõudes. Kas KÜ saab nõuda korteriomanikult majandamiskulude hüvitamist, kui ei ole kehtestatud majanduskava? Kohustuste täitmist saab nõuda ka KrtS § 40 alusel. Korteriomaniku vastuväide majandamiskuludele. Vajalikke kulutusi tuleb hinnata. Tasaarvestamise õigus korteriühistu nõudega.
  • Üldkoosolekut kokku kutsumata otsuse kehtetuks tunnistamise nõue (kirjalik koosolek). Hääle andmine on korteriomaniku tahteavaldus, volituseta hääle andmine on tühine. Korteriomanik saab hääle andmise heaks kiita. Korteriühistu võib omanikule teha ettepaneku hääle andmine heaks kiita. Otsuse eelnõu tuleb saata kõigile korteriomanikele. Pärast juhatuse poolt määratud tähtaega ei saa häält anda. Hea usu põhimõttest tulenevalt ei saa omanik hiljem nõuda otsuse tühisuse tuvastamist või vastuväidet. Kui omanik ei ole teatanud oma elu- või asukohta, on õigus lugeda asukohaks korteriomandi asukoht. Ühistuga seotud info tuleb saata elektronposti aadressile. Volikirja nõue kehtib ka kirjaliku koosoleku vormil. Ühised omanikud saavad esindaja määrata ka etteulatuvalt.

Loodan, et käsiraamatu lugemine annab teile õiguskindlust ja julgust langetada seaduslikke otsuseid ning aitab korteriühistu töös lahendada juriidiliselt keerukaid olukordi.

Kasulikku lugemist!

Urmas Mardi
Eesti Korteriühistute Liidu õigusosakonna juhataja