2. juuli 2016 – ülemaailmne ühistute päev

02.07.2016

Head ülemaailmset ühistute/ kooperatiivide päeva!

Sel aastal on päeva teemaks “Ühistud: jõud säästva tuleviku heaks”, millega soovitakse rõhutada ühistute tegevuse tähtsust ÜRO 2030 säästva arengu eesmärkide elluviimisel. Mitmete eesmärkide saavutamisel on oluline roll just korteriühistutel.

www.coopsday.coop

Säästva arengu eesmärgid on:
1. eesmärk. Kaotada kõikjal vaesus mis tahes kujul
2. eesmärk. Kaotada nälg, saavutada toiduga kindlustatus ja parem toitumine ning toetada säästvat põllumajandust
3. eesmärk. Tagada kõikidele vanuserühmadele hea tervis ja heaolu
4. eesmärk. Tagada kõikidele kaasav ja õiglane kvaliteetne haridus ning elukestva õppe võimalused
5. eesmärk. Saavutada sooline võrdõiguslikkus ning suurendada naiste ja tütarlaste mõjuvõimu
6. eesmärk. Tagada kõikidele joogivesi ja kanalisatsioon ning veevarude säästev majandamine
7. eesmärk. Tagada taskukohane, usaldusväärne, säästev ja kaasaegne energia kõikidele
8. eesmärk. Toetada jätkusuutlikku, kaasavat ja säästvat majandusarengut ning tagada kõikidele inimestele inimväärne töö
9. eesmärk. Ehitada vastupidav taristu, toetada kaasavat ja säästvat industrialiseerimist ning innovatsiooni
10. eesmärk. Vähendada ebavõrdsust nii riikide sees kui ka nende vahel
11. eesmärk. Muuta linnad ja asulad kaasavaks, turvaliseks, vastupidavaks ja säästvaks
12. eesmärk. Tagada säästev tarbimine ja tootmine
13. eesmärk. Võtta kiiresti meetmeid kliimamuutuste ja nende mõjuga võitlemiseks
14. eesmärk. Kaitsta ja kasutada säästvalt ookeane, meresid ja mere elusressursse, et saavutada säästev areng
15. eesmärk. Kaitsta ja taastada maismaa ökosüsteeme ning propageerida nende säästvat kasutamist;
majandada metsi säästvalt, võidelda kõrbestumisega ning peatada ja pöörata ümber pinnase halvenemine ja bioloogilise mitmekesisuse hävimine
16. eesmärk. Toetada rahumeelseid ja kaasavaid ühiskondi, et saavutada säästev areng; tagada õiguskaitse kõikidele ning luua kõikidel tasanditel tõhusad, vastutustundlikud ja kaasavad institutsioonid
17. eesmärk. Tugevdada tegevuskava rakendamise meetodeid ja taaselustada säästva arengu alane ülemaailmne partnerlus.

Loe lisaks Säästva arengu tegevuskava kohta aastaks 2030.