Галерея VII Balti Elamumajanduse Konverents 19.04.2013