Галерея EKÜL seminarid Ukrainas 29.04 — 01.05.2013