Галерея 10. Balti Elamumajanduse Konverents, 17.04.19