Ülevaade Tallinna Veelt ülemäärase veehinna tagasinõudest

10.05.2019

Hea veetarbija!

Eesti Omanike Keskliit ja Eesti Korteriühistute Liit kogusid huvilisi, kes soovisid esitada ülemäärase veehinna tagasinõude AS Tallinna Vee vastu. Kokku kogunes üle 500 huvitatud korteriühistu, eramuomaniku ja ettevõtte, kelle selja taga on tuhanded veetarbijad. Huvilisi lisandub seniajani. Anname teile ülevaate hetkeseisust ja edasistest plaanidest.

Hetkel toimub õigusanalüüsi koostamine, mis valmib hiljemalt juunikuus. Tahame saada professionaalse õigusliku arvamuse, millisel seadussättel meie nõue rajaneb, milline on nõude perspektiiv, milline on omanike tõendamiskoormus vee hinna ülemäärasuse osas, millised nõude aegumise tähtajad kohalduvad, kuidas nõudeid koguda jne.

Õigusarvamuse valmimisel saame seda tutvustada huvilistele ja vajadusel korraldame ka huviliste kohtumise. Analüüsi põhjal saab otsutada läbirääkmiste alustamise Tallinna Veega – alles nende ebaõnnestumisel toimub nõuete kogumine ja nõude esitamine kohtusse, kui nõude esitamine on perspektiivne. Peab ju arvestama asjaoluga, et omanikel on tõendamiskohustus vee hinna ülemäärasuse osas ja pikk kohtuvaidlus võib olla kulukas. Vaadates Tallinna Vee ja Konkurentsiameti vaheliste vaidluste kulgu, siis ei ole oodata kiireid lahendusi ka tarbijate ja vee-ettevõtja suhetes.

Aasta alguses oli lootus, et Konkurentsiameti 04.12.2018 otsus Tallinna Vee teenustehinna mittekinnitamise kohta annab meile teavet Tallinna Vee hinnasisendite ja Konkurentsiameti kaalutluste osas. Tallinna Vesi on selle otsuse vaidlustanud halduskohtus ja kohus on märtsikuus keelanud Konkurentsiameti otsuse ja selle põhjenduste avaldamise kuni kohtuasjas lahendi jõustumiseni.

Lisaks on juunikuusse edasi lükatud lahendi avalikustamine 2014.a alanud vaidluses rahvusvahelises arbitraazis, mis puudutab kahju tektamist riigi poolt seoses õiguskeskkonna muutmisega. Nimelt on Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. esitanud Eesti riigi vastu kahju hüvitamise nõude Eesti ja Hollandi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu alusel.

Mai lõpus toimub ka AS Tallinna Vesi üldkoosolek, mis kinnitab ettevõtte 2018.a majandustulemused. Tallinna Vee müügitulu kasvas mullu 5 protsenti 62,78 miljoni euroni ja puhaskasum kolmekordistus rekordilise 24,15 miljoni euroni.

Ilusat kevadet!

Priidu Pärna                                                            Urmas Mardi

Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees      Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse liige


Täpsem ülevaade hinnavaidlusest

Riigikohus otsustas 12.12.2017.a jätta AS-i Tallinna Vesi kaebuse Konkurentsiameti vastu olulises osas rahuldamata. Kohus otsustas, et amet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel 12.01.2001.a sõlmitud kokkulepet veeteenuse hindade kohta (otsus 3-11-1355). Ettevõtja oli vaidlustanud 2011.aastal kaks Konkurentsiameti otsust, millest amet keeldus kooskõlastamast AS Tallinna Vesi  09.11.2010.a esitatud veeteenuse hinnataotlust ja tegi ettekirjutuse viia veeteenuse hind seadusega kooskõlla. Vaidlus keskendus küsimusele, kas olukorras, kus alates 01.11.2010. aastal muudeti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadust, peab Konkurentsiamet hinna üle otsustamisel järgima AS-i Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahel 2001. aastal erastamisel sõlmitud kokkulepet.

Hinnaerinevuse aluseks on asjaolu, et ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseaduse §14 näeb ette põhjendatud tulukuse vee-ettevõtja investeeritud kapitalilt (lähtudes bilansilisest jääkmaksumusest) ning Konkurentsiamet on kehtestatnud „Veeteenuse hinna arvutamise soovituslikud põhimõted“, mille asjakohasust on kinnitanud Riigikohus. Tallinna Vesi on lähtunud hinnakujunduses ettevõtte erastamisväärtusest, mida on korrigeeritud tarbijahinnaindeksi ning investeeringute ja kulumi võrra (otsuse p 41 ja 46). Riigikohus pole siiski üheselt osutanud, millises konkreetses määras on veehind olnud ülemäärane.

Tallinna Vee teenuste tariife on muudetud viimati 16.09.2009.a ja hinnad on olnud seni kohtuvaidluste tõttu külmutatud, kuid ka need hinnad on Konkurentsiameti seisukohalt ülemäärased.

Märtsis 2018.a esitas Tallinna Vesi uue hinnataotluse põhjendades sisuliselt senikehtinud tariife. Konkurentsiamet jättis 04.12.2018.a  hinnataotluse Tallinna ja Saue linna piirkonna veeteenuste hindade osas kooskõlastamata. Ameti hinnangul on ettevõtja Tallinna ja Saue linna veeteenuse hinda prognoosinud ülemäärast kulu ligi 10 miljoni euro ulatuses. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse järgi ei ole põhjendatud veeteenuse hinnas ülemääraselt prognoositud saastetasu ja erakorraline kulumikomponent, mis ei põhine ettevõtja investeeritud kapitalil. Hinnataotluse kohaselt taotles AS Tallinna Vesi veeteenuse hinnaga teenitavaks müügituluks 44,5 miljonit eurot. Konkurentsiamet hindas tarbijatele rakendatava hinnaga teenitavaks põhjendatud müügitulu piiriks 34,5 miljonit eurot.

Konkurentsiamet tegi 06.12.2018.a Tallinna Veele  ettekirjutuse hoiatuse, et rakendatavate veeteenuse hindadega teenitav müügitulu ning seega vee ja reovee teenuse hinnad ei ole kooskõlas ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadusega.Pressiteate kohaselt Konkurentsiamet jõudis hinnamenetluses järeldusele, et nii ettevõtja poolt kooskõlastamiseks esitatud veeteenuse hindadega kui ka hetkel rakendatavate veeteenuse hindadega teenitav müügitulu on põhjendamatult kõrge ega vasta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses ettenähtud hinnakujunduse põhimõtetele. Võttes arvesse, et kehtivate veeteenuse hindadega teenib AS Tallinna Vesi veel kõrgemat müügitulu (46 miljonit eurot), kui hinnataotluses taotleti (45 miljonit eurot) peaks vee- ja kanalisatsiooniteenuse koguhind tarbijale olema kehtivast hinnast 25% madalam. Täna kehtivate hindade alusel kujuneb kaalutud keskmiseks hinnaks 2,31 €/m3. Konkurentsiamet on seisukohal, et põhjendatud hinnaks saab pidada 1,74 €/m3. Seega on kehtivad hinnad põhjendatud hinnatasemest 0,57 €/m3 võrra kõrgemad.

AS Tallinna Vesi on vaidlustanud Konkurentsiameti 04.12.2018 otsuse nr 9-3/2018-008 Tallinna Halduskohtus. Kohus on keelanud esialgse õiguskaitse korras Konkurentsiameti otsuse avaldamise kuni kohtuasjas lõpplahendi jõustumiseni. Seega puudub täpsem sisuline teave Tallinna Vee hinnasisendite ning majandusanalüüsi kohta ja Konkurentsiameti kaalutluste osas, kuna Tallinna Vee tariifitaotlus on kaetud ärisaladusega.

Lisaks tegi Tallinna Halduskohus tegi 19.11.2018.a otsuse AS-i Tallinna Vesi ja Konkurentsiameti vahelises vaidluses, kus ettevõtja soovis saamata jäänud tariifitulu hüvitamist ning vaidlustas veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluste läbivaatamata jätmise. Vaidlus puudutas aastaid 2013-2017. Tallinna Halduskohtu hinnangul ei ole Konkurentsiamet käitunud õigusvastaselt ning seega ei kuulu AS-i Tallinna Vesi kahjunõue hüvitamisele. Ka see vaidlus jätkub Tallinna Ringkonnakohtus.