Tarbijainfo

Tarbija ABC 

Trükise väljaandja Tallinna Linnavalitsus.

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet alustas tegevust 2019. aasta algul. Amet kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse.

Ameti tegevusvaldkonnad

(1) Amet täidab tema pädevuses olevaid ülesandeid järgmistes tegevusvaldkondades:
1) tarbimiskeskkond – tarbijale kauba või teenuse pakkumine ja müümine või muul viisil turustamine kaupleja poolt ning tarbija ja kaupleja vahelise vaidluse kohtuvälise lahendamise korraldamine;
2) infoühiskond – raadiosagedusressursi haldus, elektroonilise side ja meediateenused, sideturu reguleerimine, usaldusteenused;
3) tehiskeskkond – toodete, seadmete ja paigaldiste ohutus, raudtee ohutus, kaevandamise ohutus, kemikaaliohutus, järelevalve laskemoona ja lahingumoona käitlemise üle, lõhkematerjalide ja pürotehnika ohutus ning legaalmetroloogia, samuti ehitus ja transport.

(2) Amet täidab järgmisi kohustusi:
1) Euroopa Liidu abifondide rakendusüksuse funktsioonide täitja transpordivaldkonnas;
2) ohutusasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2016/798/EL raudteeohutuse kohta tähenduses;
3) Euroopa Liidu liikmesriikides tarbijate huve kaitsvate õigusaktide jõustamise eest vastutav pädev asutus ja kontaktasutus.

Kui Sul tekib tarbijana probleem, pöördu selle lahendamiseks esmalt ise kaupleja poole. Enamik tarbijate pretensioonidest saab just sel moel lahenduse. Kui Sa aga oma murele lahendust ei saa ja Sul tekib kauplejaga vaidlus ning Sa ei tea täpselt oma õigusi ega seda, kuidas edasi tegutseda, küsi nõu tarbijakaitseametilt. Kõige kiirem viis nõu saamiseks on helistamine ameti nõuandetelefonile.

Tarbijate nõustamistelefon on 620 1707, mis töötab tööpäeviti kella 10–15-ni.

Eesti Tarbijakaitse Liit

Eesti Tarbijakaitse Liit juriidiliste isikute – mittetulundusühingute – vabatahtlik demokraatlik ühendus, mille eesmärgiks on aidata kaasa tarbija huvisid edendava ja tarbija õiguste kaitset tagava tarbijapoliitika kujundamisele ning selle rakendamisele Eesti Vabariigis.

Tallinna tarbijakaitse portaal

Tarbijakaitse portaali on koondatud kõigile linnaelanikele vajalik esmane info tarbijaõiguste kohta ning selgitused ja viited riigi ja linna õigusaktidele.

Tarbijakaitse infopunkt asub  Tallinnas  Vabaduse väljak 7, I korrus (Linnavalitsuse teenindusbüroo)
Tel: 640 4232, e-post: tarbijainfo@tallinnlv.ee

Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus

Tarbijakaitseameti juurde loodud EL tarbija nõustamiskeskus kaitseb Eestis tarbijate õigusi ülepiiriliste ostude korral. Keskuse peamiseks ülesandeks on lahendada piiriüleseid tarbijakaebusi. Keskuse teenused on tarbijatele tasuta ning keskus kuulub üleeuroopalisse võrgustikku European Consumer Centres Network. Sarnased Euroopa tarbijakaitsekeskused ehk ECC-keskused on loodud ka teistes liikmesriikides. Võrgustiku tööd koordineerib Euroopa Komisjon.