Küsitlus: korteriühistud soovivad, et pakendite kogumine oleks vabatahtlik

Eesti Korteriühistute Liidu pressiteade
12. detsember 2018

Korteriühistud üle Eesti leiavad, et pakendijäätmete segaolmejäätmetest eraldi kogumine ja üleandmine tekkekohal (korteriühistu territooriumil) võiks olla vabatahtlik, mitte korteriühistutele seadusega pandud kohustus, selgus Eesti Korteriühistute Liidu korraldatud küsitlusest. “Küsitlus andis kinnitust juba varasematele signaalidele, mida liikmetelt saanud oleme. 60% küsitlusele vastanuist  jäi seisukohale, et see võiks olla vabatahtlik ning muutusega olid nõus enamjaolt need ühistud, kes juba praegu vabatahtlikult oma maja juures ka pakendijäätmeid koguvad,” selgitas Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

Küsitlusele vastasid üle 100 korteriühistu esindajad üle Eesti, kuid märkimisväärselt palju, 63% oli vastajaid Harjumaalt.

Lisanduvatest kuludest kardeti kõige enam konteineri renti, KÜ juhi lisatööd pakendikogumise jälgimisel ja kõrgemalt maksustatavate tühivedude suurenemist. Üle poolte vastanuist arvas ka, et täiendavaid kulusid toob prügimaja ümberehitus või täiendava konteinerikoha leidmine. Jaadla sõnul nähtub avatud vastustest, et vaatamata pikaajalisele selgitustööle pole inimesed kortermajades prügi sorteerimisega harjunud. “Väga palju kurdeti inimeste hoolimatust, lausa soovimatust prügi sorteerida. Nagu üks vastaja ütles: piisab 1-2 korteriomaniku “halvast” eeskujust, mis pärsib või tühistab teiste pingutused,” vahendas Jaadla.

Segaolmejäätmetest eraldi kogutakse vastanute kodumajade juures peamiselt vanapaberit ja biojäätmeid. “Kurdeti aga ka muude jäätmeveoga seotud probleemide üle. Näiteks et konteineritele napib maja juures ruumi,  konteinerite juures puuduvad korralikud ja hästi loetavad sorteerimisjuhised, vedajad ei pääse autoga hästi maja juurde, prügiveoautod teevad suurt müra, graafikud on paindumatud ja elanike soovidele ei tulda vastu,” loetles Jaadla küsitlusele vastanute muresid.

Eesti Korteriühistute Liit ühines  ka 19 organisatsiooni pöördumisega Riigikogu  keskkonnakomisjoni poole seoses keskkonnaministeeriumi poolt esitatud jäätmeseaduse eelnõu muudatusettepanekuga nr 61, mille kohaselt peavad pakendiorganisatsioonid tagama pakendijäätmete tasuta äraveo ja käitlemise jäätmevaldajate juurest (eramajad, korteriühistud, juriidilised isikud, kes ei ole pakendiettevõtjad). Ühispöördumisega liitunud organisatsioonid (pakendiettevõtjate esindusorganisatsioonid, korteriühistute liit, pakendiorganisatsioon) leiavad, et keskkonnaministeeriumi muudatusettepanek ei ole kõige mõistlikum ja kuluefektiivsem lahendus olmejäätmete ringlussevõtu suurendamiseks. Keskkonnakomisjonile tehakse ettepanek jätta keskkonnaministeeriumi muudatusettepanek nr 61 jäätmeseaduse eelnõusse lisamata.

 

Taust:

Eesti Korteriühistute Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb korteri- ja  hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti.

Teate edastas: Eesti Korteriühistute Liit
www.ekyl.ee

Lisainfo:

Andres Jaadla, Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees
Tel: +372 520 3987